Tuesday, November 18, 2008

The Arts of Majic

Ang Tatlong Majica
Pagsusuri ni Jemwel sa Ilalim ni Rah Anem Sor
554Q.P.

Tatlo ang pangunahing sining ng majica sa Erimbel - ang Sor-Seri, Qle-Aura at ang Quol-ahm.

Sor-Seri
Sor-seri ang tawag sa paghahabi ng Sor, o mga elemento. Sabay itong nalinang nga mga nunô at duende pero bawat isa ay may ibang kasanayan. Karaniwang bihasa ang mga nunô sa paghabi ng hangin(Sor-Ria), samantalang natural sa mga majiquerong duende ang pagkontrol ng bato (Sor-Ji). Isang makabagong tuklas na likas sa mga taô na malinang ang apoy (Sor-Quia).

Seri ang tawag sa mga nilalang na nagmamanipula sa Sor. Sor-Seri ang tawag sa sining ng pagmamanipula. Para makontrol ang Sor, kailangang mulat ang nakatagong mata ng gagamit. Ang mga nunô ay sanay makontrol ang Sor sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng iba't-ibang kataga, samantalang ang mga duende ay madalas kumukumpas ang kamay. Ano mang paraan, ang maling paghabi ng Sor ay maaring walang epekto, ngunit minsan, maaring magbunga ng trahedya.

Qle-Aura
Ang Qle-aura (o quijora sa salitang duende) ay pagtingin sa inilalabas na aura ng lahat ng nilalang. Lahat ng bagay o nilalang ay may nakatagong erija, at ang erija ay naglalabas ng init at liwanag (tulad ng apoy) na kung tawagin ay aura. Ang mga duende ang nagsimulang maglinang ng sining na ito dahil lubos nilang nagagamit sa pagmimina at paghahanap ng mga mineral sa ilalim ng mga bundok.

Natuklasan naman ng mga nunô na maari ding magamit ang qle-aura sa pakikipag-usap sa ibang laji kahit may kaibahan sa salita. May mga nagsasabing umabot sa pagbasa ng iniisip ng iba (at sukdulang pagkontrol sa isip) ang paglinang na ginawa ng mga nunô subalit pinabulaanan nila ito. Gayunpaman, lahat ng nag-aaral ng Qle-Aura ay nagsasanay ng blankong pag-iisip para walang makabasa dito.

Quol-ahm
Ang quol-ahm ay pagkontrol ng mga bahagi ng katawan at kadalasang ginagamit sa panggagamot. Mga nunô ang bihasa sa sining na ito at ang karamihan sa kanila ay natural na nakakagamit ng walang pag-aaral kaya maliksi silang kumilos at sobrang linaw ang paningin.

Sa quol-ahm, maaaring mamanipula ang katawan upang maging sintigas ito ng kahoy o mapabagal ang pagtanda. Ito ang dahilan kung bakit umaabot ng ilang daan ang buhay ng mga nunô. Kahit natutunan na rin ng mga duende (at ibang laji) ang quol-ahm, meron pa rin silang limitasyon sa paggamit nito.

Salamangka
Hindi kabilang ang salamangka sa Sining ng Majica sa Erimbel. Ito ay dala ng mga tao at kadalasang may halong pandaraya o bilis ng mata at kamay. Kung paghahaluin ang salamangka at Qle-aura, makakagawa ng samu't-saring ilusyon. Nagsimula ang sining na ito (na tinawag ng mga nunô na Maliq-Ua) ng maging majiquero si Jemwel.

Pagsasalo-salo ng Majica
Hindi lahat ng laji ay may kakayahang gumamit ng kahit anong uri ng majica, at madalang na maging bihasa ang isang nilalang sa Tatlo (o apat) na uri ng Majica. Ang sinumang bihasa ay magkakamit ng titulong Rah bago sa kanyang pangalan, na dudugtungan ng Uri ng majica kung saan sya bihasa.

Si Rah Anem Sor ang nangunguna sa lahat ng majiquero (at pinakamatandang nuno na nabubuhay maliban kay Elequin). Tuwing ika-50 na taon, tumatanggap si Rah Anem ng estu-jante na sasanayin nya. Subalit sa limang estu-jante na sinanay nya, wala pang nakaligtas sa huling pagsusulit. Dalawa ang estu-jante nya ngayon. Si Miquor, ang nunông may matinding talento sa Quol-ahm, at si Jemwel, isang taông alipin na may mahinang potensyal subalit posibleng masanay sa lahat ng uri ng majica.

History

Kasaysayan ng Erimbel - Unang Aklat
Para sa mga Batang Mambabasa
Sulat ni Elequin


Panahon ng Walang Talà
Ang kasaysayan ng panahong ito ay hindi naitala at nagpasa-pasa lang sa labi ng mga mang-aawit (nunô) at mang-lililok (duende). Nakasalaysay sa mga awit at lilok sa pader nung nilikha ng kataastaasang Elaija ang mga Valhala at mga Laji.

Ayon sa mga mga awit at lilok, may isang pangunahing Laji na nilikha, at ito ay nauna pa sa mga Valhala. Subalit sa pagiging mapagmataas, nilipon ng kataastaasang Elaija ang Lajing ito.

Nagtapos ang panahong ito ng magsimula ang Digmaan ng mga Laji.

Digmaan ng mga Laji
Ang pangunahing Laji sa Erimbel ay ang mga Nunô at Duende. Dahil sa pagtatalo sa teritoryo ng lupa na malapit sa Bundok Egandi, umabot ito sa isang malaking Digmaan. Umanib ang mga Tiqvaluan sa mga Nunô samantalang kumampi ang ilang higanteng Quapre sa mga Duende. Nagwakas ng digmaan ng mismong bumaba mula sa Egandi ang kataas-taasang Valhala na si Elaija.

Sa pagkakasundo ng mga Laji, itinayo ang bayan ng Patir kung saan tinatanggap anumang laji. Nagkaron ng hinanakit ang mga Tiqvaluan sa mga Nunô dahil nais ituloy ng mga ito ang digmaan samantalang nagbalik gubat naman ang natural na payapang mga Quapre.

Makalipas ang 50 taon, itinayo ang Aklatan ng Patir kung saan dumating at namuno si Elequin (na ang ibig sabihin ay Dugo ni El). Isa siyang kakaibang Nunô na naging punong taga-talà ng kasaysayan. May mga naniniwala na si Elequin ay anak ni Elaija na nagsakripisyo ng kanyang pagiging Valhala upang maging asawa ng isang nuno. Hindi ito itinanggi ni Elequin, pero hindi nya rin pinatunayan.

Dito nagsimula ang taòng 0Q.P. (Queija Patir o Pagtatag ng Patir).

Ang Mga Taô
Taòng 550QP ng dumating ang mga Taô sa lupain ng Erimbel. Sa di-inaasahang pangyayari, naging bayani ang tagalibot na si Tano Rajo, ang alipin na si Sajem Rowel at ang prinsesa ng mga tao na si Neri Nina. Kasama ang Nunông si Quirnos, Miquor at Elequin, ang Duendeng si Jabar at ang Albinong si Zubenelgenubi, inakyat nila ang Bundok ng Egandi at tinanggap ang pahintulot ng mga Valhala na tumira ang ang mga Taô sa lupain ng Erimbel.

Si Rajo ay nagpatuloy maglibot sa mga parte ng Erimbel upang ipaalam sa lahat ang pagtatag ng bayan nila na ipinangalan sa prinsesa. Si Neri naman ay nagsanay na maging pinuno ng bayan nila. Samantala, dahil sa angking talento sa majica, nag-aral si Jemwel sa pamumuno ni Rah Anem Sor.

Taòng 553QP ng pagpasyahan ng mga Seri na pukawin ang "Hamog ng Panaginip" at ipaligid ito sa buong lupain ng Erimbel upang wala ng ibang Laji ang makapasok sa bansa. Nalaman na lang kinalaunan na ang Hamog ay sadyang naroon upang panatilihing tulog ang Lajing mas nauna pa sa mga Valhala - ang mga Ashuan.

Digmaang Ashuan
Taòng 558QP ng sumiklab ang Digmaang Ashuan. Dahil sa pagtatraydor ng nunông si Miquor, madaling nasakop ang Seta - bayan ng mga Nuno. Ang higanteng punong Valité (tahanan ng mga albino) ay pinaulanan ng mga Ashuan ng apoy na naging dahilan ng pagkatupok nito. Sunod-sunod ang pagsalakay at pamiminsala ng mga Ashuan at dahil sa lakas ng kanilang kapangyarihan, maging ang mga Valhala ay nag-ingat sa pagkilos.

Ang samahang Rajo (Punong Tagalibot, Asawa ng Sultana Neri Nina), Neri (Sultana ng bayan ng Nerina), Rah Jemwel Sor (Punong Majiquero), Quirnos (Punong Tagalibot ng mga Nuno), Quirna (kapatid ni Quirnos, personal na tagapangalaga ng Prinsesa Quemera), Jabar (Duendeng Tagapamagitan ng bayan ng Tarbon), Zubenelgenubi (isang albino), Elequin (Punong Tagatala ng Kasaysayan), Saiji (isang misteryosong Nipon) at Jezrel (isang siren na nagkatawang nunô) ang nagpanalo sa Digmaan.


Ang Pagkakadiskubre sa Lihim na Panahon
Dalawang kristal ang naging susi ng pagkakapanalo sa Digmaang Ashuan. Ang memquiris (Kristal ng Ala-ala) ni Elaija at ang Kristal ng Paguin. Sa memquiris nadiskubre ni Jemwel at Jezrel ang unang Valhala na nilikha ni Elaija ay si Teewos, na siya namang lumikha ng Lajing Ashuan. Dahil sa pagiging mapagmataas, sinakop ng mga Ashuan ang Bundok ng Egandi at pinatalsik si Elaija. Sa pagtatago sa ilalim ng lawang nakapalibot sa Egandi, nadiskubre ni Elaija na ang tanging bagay na makakapinsala sa mga Ashuan ay ang kristal ng Paguin.

Nagbalik si Elaija sa Bundok ng Egandi at muntikang lupigin ang lahat ng Ashuan na naroon. Pinigilan sya ni Teewos at nagmakaawang wag ng lipulin ang mga Ashuan. Pumayag si Elaija at binalutan ng Hamog ng Panaginip ang buong Hilaga upang patulugin na lang ang mga Ashuan. Si Teewos naman ay pinaalis (kasama ang isang Ashuan) sa lupain ng Erimbel.

Dahil sa pagkakadiskubre ng pangako ni Elaija na hindi lilipulin ang mga Ashuan, pinaulanan na lang ni Jemwel ng isang makapangyarihang Sor ang hilaga, kung saan ang lahat ng nabubuhay ay magiging bato. Kinasamaang palad, nadamay si Quirnos sa pag-ulan na yon.

Ang Taòn ng Kadiliman
Dahil sa pinagsamasamang personal na pait sa buhay ni Jemwel, nag-iba ng direksyon ang kanyang pananaw. Ang dalawang beses na pagkabigo sa pag-ibig (kay Neri at Jezrel), at ang pagkawala ng matalik na kaibigan (Quirnos) sa kanyang kamay ay nagbunga sa isang napakasidhing ambisyon - ang maging isang Valhala.

Ginamit ni Jemwel ang lahat, pati sina Rajo at Neri, upang makamit ang sariling ambisyon. Nagtagumpay siya na akyatin ang bundok ng Egandi, at kainin ang Bunga ng Pûno ni Elaija. Sa pagkain nito, naging parang kristal ang katawan ni Jemwel tulad ng mga Valhala, ang unang hakbang para maging imortal.

Ang ikalawang hakbang ng pagiging imortal ay ang patuloy na pagsalin ng erija sa katawan. Eto ay natatanggap ng mga Valhala sa pagsamba ng mga Laji sa kanila. Subalit kay Jemwel, kailangan nyang pwersahing kunin ito sa mga Laji at ang unang kinuhanan nya ay si Neri at Rajo. Saka nadiskubre ni Jemwel na nagdadalang-tao si Neri at nagbago ang kanyang isip. Ibinalik ni Jemwel ang erija ni Rajo at Neri na naging dahilan upang magmistula syang kristal, tulad ng sinapit ng kanyang matalik na kaibigan na si Quirnos.

Wakas ng Unang Aklat
Dahil sa Digmaang Ashuan na isinisisi ng ibang Laji sa mga Taô, lumayo ang loob nila dito. Mas lalo itong tumindi ng mapabalita ang Taòn ng Kadiliman. Samantala, may mga naniniwala pa rin na walang kasalanan ang mga Taô, at ang ilan sa mga ito ay mismong bayani ng Digmaan. Maliban sa mga munting problema at alitan, patuloy na umunlad ang lupain ng Erimbel. Ang ibang parte ng kasaysayan ay nasa susunod na Aklat.

Saturday, November 15, 2008

Erimbel - Overview

Ngayong umaga, nagsama-sama ang mga Seri para ikalat ang "Hamog ng Panaginip" sa buong Erimbel. Sa tingin ko, kakayanin ng kapangyarihan nila na ikalat ang hamog. Lalo na kasama nila si Jemwel (buti pa sya mabilis matutong gumamit ng Sor, kaya malapit na syang maging ganap na Seri). Pag natanggal ang Hamog, sa wakas, malilibot ko na rin ang hilagang parte ng bansang 'to. Sagabal talaga ang Hamog kung pupunta ka sa sa Hilaga.

Ako pa rin ang may pinakamalayong nalakbay sa Hilaga. Nakaapat na tâong-hakbang ako(sampung mabilis na hakbang para sa tulad kong albino) mula sa marka. Yung ibang kalansay (malamang sa gutom namatay), dalawang tâong-hakbang lang. Magaling na naman yung sugat ko sa kamay, buti na lang nagising ako sa kagat ng maliit na lobô. Ngayong wala na ang Hamog, siguradong mabubuo ko na ang paglibot sa buong Erimbel.

Sana makita ko ng malapitan ang mga Ibong Aquarna, kung totoo man sila...

Pinayagan na ng Patir ang pagtira ng mga Taô sa timog-silangan ng Erimbel. Ano kaya ang kakainin nila eh puro damuhan ang buong parte ng lupain na yon. Saka kakayanin kaya nila kung aatakehin sila lagi ng mga Tiqvaluan? Malapit kasi ang Gubat ng mga Tiqvaluan sa pagtitirhan nila.

Akala siguro ng mga Nunó, lalo na si Quemera, na hindi magagawa nila Rajo, Neri at Jemwel na mahingi ang pahintulot ng mga Valhala. Buti na lang kasama nila akong umakyat ng bundok Egandi para makuha yon. Ito talagang mga Nunó (maliban kay Quirnos, mabait talaga), mahilig magbigay ng mga imposibleng misyon. Dahil kaya puro prutas lang ang kinakain nila sa Punseta, kaya ganon sila mag-isip?

Tignan mo tong si Jabar, madaling kausap (kahit mainitin ang ulo). Nang matalo sya ni Rajo sa Hamon, binigay nya ang pahintulot na tumira ang mga Taô dito sa Erimbel. Mainipin lang talaga ang mga Duende na tulad nya, at mahilig maghamon, pero marunong tumupad sa usapan. Di tulad ng nunóng Miquor, ang akala mong oo na, andami pa palang pasikot-sikot, mas magulo pa sa paikot-ikot na bayan ng Tarbon (sana isama ako ni Jabar pag-uwi nya dito).

Oo nga pala, Nerina ang ipapangalan ng mga Taô sa bayan nila. Sana maging singganda ni Neri ang bayan. Pupunta ako sa kanila pagkatapos kong umuwi sa bayan ko (bago bumisita sa Hilaga). Uwi muna ko, sabik na akong bumalik sa Valité, at sumakay sa mga Ipu-ipo.

Totoo nga kayang wala ng makakapunta sa bansang Erimbel pag naikalat na ang Hamog sa paligid nito? Ayos din naman kung wala nang bagong dadating dito sa Erimbel. Meron ng Siren at Shokoa sa mga lawa at dagat, may mga Quapre na sa kagubatan, Tiqvaluan naman sa mapunong damuhan, Lambana sa ilan-ilang puno. Basta sa aming mga albino ang disyerto. Kung may ibang Laji na darating, san pa sila titira?

Sulat ni Zubenelgenubi
Tala-arawan, ika Pitong Buwan
Taong 553